معماران مونتگومری سیسام با موریاما و تشیما پردیس کالج را در میسیساگا، کانادا ایجاد کردند.

فاز 2A پردیس Hazel McCallion کالج شریدان دارای فضاهایی برای ورزش های دو و میدانی، خدمات غذایی و فضاهای تفریحی است.منبع