معماران میدان خانه ای زاویه دار در کالیفرنیا را برای هنرمند محلی طراحی می کند

بازسازی که به یک ساختمان جدید تبدیل شد، ردپای پروژه توسط یک فونداسیون موجود با یک نمای جلویی صاف به عرض 85 فوت دیکته شد.منبع