معماران HHF فضایی با کاربری مختلط کنار دریاچه را در سوئیس طراحی می کنند

این پروژه با عناصر چوبی پیش ساخته ساخته شده استمنبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس