معماران HHF فضایی با کاربری مختلط کنار دریاچه را در سوئیس طراحی می کنند

معماران HHF فضایی با کاربری مختلط کنار دریاچه را در سوئیس طراحی می کننداین پروژه با عناصر چوبی پیش ساخته ساخته شده استمنبع