معماران MAD یک مرکز ابرمانند برای فرهنگ در Qinhuangdao چین طراحی می‌کنند

معماران MAD یک مرکز ابرمانند برای فرهنگ در Qinhuangdao چین طراحی می‌کننداین سازه به سمت آسمان بلند می شود و توهم شناور بودن را ایجاد می کندمنبع