معماران MAD یک مرکز ابرمانند برای فرهنگ در Qinhuangdao چین طراحی می‌کنند

این سازه به سمت آسمان بلند می شود و توهم شناور بودن را ایجاد می کندمنبع