معماران MoederscheimMoonen طراحی برج مسکونی روتردام را نهایی کردند

“Riva” در بالای بلوک اداری موجود ساخته می شود و در عین حال سبک معماری بازسازی را حفظ می کند.منبع