معماران Rocco Design برج مرکزی OCT را در کونمینگ چین ایجاد کردند

محله باغ عمودی طراحان از هندسه های سیال و ارگانیک استفاده می کندمنبع