معماران Rocco Design برج مرکزی OCT را در کونمینگ چین ایجاد کردند

معماران Rocco Design برج مرکزی OCT را در کونمینگ چین ایجاد کردندمحله باغ عمودی طراحان از هندسه های سیال و ارگانیک استفاده می کندمنبع