معماری لیمینال و WOHA مرکز فرهنگ را به تاسمانی آورده اند

این فضا برای ارتقای ارتباط بین افراد و مکان ها طراحی شده استمنبع

تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس