ملزومات فضا و زمیندر این قسمت، ما در مورد آنچه که به فضا می‌بریم، آنچه را که باید پشت سر بگذاریم و اهمیت بیوفیلیا بحث می‌کنیممنبع