مهمانسراهای روستایی که با راهروی زیرزمینی به هم متصل می شوند

مهمانسراهای روستایی که با راهروی زیرزمینی به هم متصل می شوندمعماران JLF از میراث منطقه ای مونتانا با پایین نگه داشتن مشخصات خانه ها و آینه سازی روشی که مزارع و مزارع تاریخی در طول زمان تکامل یافته اند استقبال می کند.منبع