مهمانسراهای روستایی که با راهروی زیرزمینی به هم متصل می شوند

معماران JLF از میراث منطقه ای مونتانا با پایین نگه داشتن مشخصات خانه ها و آینه سازی روشی که مزارع و مزارع تاریخی در طول زمان تکامل یافته اند استقبال می کند.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس