مواد، محصولات و هزینه هایی که در طراحی ساختمان های Passivhaus باید در نظر گرفته شود

مواد، محصولات و هزینه هایی که در طراحی ساختمان های Passivhaus باید در نظر گرفته شودتامسین هانکه در مورد چالش هایی که معماران هنگام طراحی بر اساس استاندارد Passivhaus با آن مواجه هستند و اینکه چگونه ساختمان ها می توانند برای دستیابی به این اعتبار مقاوم سازی شوند صحبت می کند.منبع