مکان دیدنی جدید سازگار با محیط زیست در دریای چین شرقی

مکان دیدنی جدید سازگار با محیط زیست در دریای چین شرقیسایت هتل Nudibranch Dashaao نام دارد که به معنی خلیج ماسه ای بزرگ است.منبع