مکان دیدنی جدید سازگار با محیط زیست در دریای چین شرقی

سایت هتل Nudibranch Dashaao نام دارد که به معنی خلیج ماسه ای بزرگ است.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس