میراث فوری برای هتل فلوریدین

میراث فوری برای هتل فلوریدیندر کلان اجتماع بازنشستگی در فلوریدا مرکزی، روستاها، حس سنت و تاریخ بخشی از خلاصه طراحی است.منبع