نولتی طرح روشنایی 25 ساعته هتل وان مرکزی دبی را طراحی می کندبا همکاری Woods Bagot، هر فضا تمرینی در داستان سرایی خلاقانه است که در آن نورپردازی برای تقویت روایت و آشکار کردن حساسیت طراحی که در هر طرح وجود دارد عمل می کند.منبع