هاستل معاصر فلورانس که در آن انعطاف پذیری، فضا و رنگ در کنار هم وجود دارند
منبع