هتلی با الهام از کاندینسکی که توسط هالووی لی در مونیخ آلمان طراحی شده است

Wunderlocke یک هتل آپارتمان کم تاثیر است که بر نوسازی از طریق اتصال به طبیعت متمرکز شده استمنبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس