هتلی با الهام از کاندینسکی که توسط هالووی لی در مونیخ آلمان طراحی شده است

هتلی با الهام از کاندینسکی که توسط هالووی لی در مونیخ آلمان طراحی شده استWunderlocke یک هتل آپارتمان کم تاثیر است که بر نوسازی از طریق اتصال به طبیعت متمرکز شده استمنبع