هتل تبتی صنایع دستی CCD در مکان افسانه ای چینی

این طرح از اسطوره های محلی دره الهام گرفته شده استمنبع

تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس