وارن و ماهونی داخلی، برج شهری قدیمی ملبورن دهه 1980 را بازطراحی کردند

این طرح جان تازه ای به Dexus Place می دهد و پتانسیل یک فضای محدود را باز می کندمنبع