پروژه مسکونی شاخص بریتانیا که خانه های کربن منفی، ضایعات صفر و انرژی مثبت را تحویل می دهد

پروژه مسکونی شاخص بریتانیا که خانه های کربن منفی، ضایعات صفر و انرژی مثبت را تحویل می دهدطراحی شده توسط gs8 و مایکل لیناس، The Arbour، واقع در Walthamstow، شامل ده ملک mews است که شیوه های ساخت و ساز احیاکننده پیشگام را به نمایش می گذارد.منبع