پسوند بیرونی Stonehill Taylor برای رستوران ستاره میشلین سوهو

پسوند بیرونی Stonehill Taylor برای رستوران ستاره میشلین سوهوعناصر طراحی معاصر Vestry با مکان پر جنب و جوش آن مطابقت دارد و نقش روند غذاخوری در فضای باز را که چشم انداز شهری نیویورک را پایه گذاری کرده است مورد بازنگری قرار می دهد.منبع