پسوند بیرونی Stonehill Taylor برای رستوران ستاره میشلین سوهو

عناصر طراحی معاصر Vestry با مکان پر جنب و جوش آن مطابقت دارد و نقش روند غذاخوری در فضای باز را که چشم انداز شهری نیویورک را پایه گذاری کرده است مورد بازنگری قرار می دهد.منبع

تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس