پسوند خانه ریکیاویک معماران Trípólí سبک مدرنیستی را حفظ کرده است

برای وفادار ماندن به طرح اصلی معماری، جزئیات دقیق مورد نیاز بودمنبع