پسوند خانه ریکیاویک معماران Trípólí سبک مدرنیستی را حفظ کرده است

پسوند خانه ریکیاویک معماران Trípólí سبک مدرنیستی را حفظ کرده استبرای وفادار ماندن به طرح اصلی معماری، جزئیات دقیق مورد نیاز بودمنبع