کنراد گارگت برنده رقابت بین المللی برای طراحی دفتر مرکزی بنیاد میسک شد

کنراد گارگت برنده رقابت بین المللی برای طراحی دفتر مرکزی بنیاد میسک شداین پروژه‌ها قرار است به مرکزی برای اولین شهر غیرانتفاعی جهان در عربستان سعودی تبدیل شوندمنبع