کنراد گارگت برنده رقابت بین المللی برای طراحی دفتر مرکزی بنیاد میسک شد

این پروژه‌ها قرار است به مرکزی برای اولین شهر غیرانتفاعی جهان در عربستان سعودی تبدیل شوندمنبع