گروه A پارک اداری را به فضاهای سبز با کاربری ترکیبی در روتردام بازسازی کرد

این سایت شامل فضاهای کاری، امکانات عمومی و 750 آپارتمان در سه ساختمان خواهد بودمنبع