گروه FBW طرح جامع را برای دانشگاه رواندا در برابر بهداشت جهانی تکمیل می کند

گروه FBW طرح جامع را برای دانشگاه رواندا در برابر بهداشت جهانی تکمیل می کندطرح جامع، به رهبری تیم رواندا FBW، ساختمان های جدید دانشگاهی سازگار با محیط زیست را در فاز دوم 40 هکتاری پردیس UGHE در منطقه Burera تحویل خواهد داد.منبع