یکی از پویاترین فضاهای کاری لندن در پایدارترین مناطق تجاری شهر

یکی از پویاترین فضاهای کاری لندن در پایدارترین مناطق تجاری شهرمعماران جان رابرتسون بلوم کلرکن ول را تکمیل می کند که شامل 14500 متر مربع فضای کاری درجه A در هفت سطح، 600 متر مربع فضای خرده فروشی و 1400 متر مربع تراس بام محوطه سازی شده است.منبع