یکی از پویاترین فضاهای کاری لندن در پایدارترین مناطق تجاری شهر

معماران جان رابرتسون بلوم کلرکن ول را تکمیل می کند که شامل 14500 متر مربع فضای کاری درجه A در هفت سطح، 600 متر مربع فضای خرده فروشی و 1400 متر مربع تراس بام محوطه سازی شده است.منبع