یک کارخانه ایتالیایی ساخته شده برای احساس خانه

محل کار، که LAGO Logistica و LAGO Osteria را در خود جای داده است، توسط zaettastudio طراحی شده است تا فرهنگ واژگان نوآوری های تکنولوژیکی را بررسی کند، بدون اینکه از تاریخچه صنایع دستی شرکت غافل شود.منبع