10 دیزاین از طرح میدان شانگهای با تمرکز بر زیبایی و طبیعت رونمایی کرد

هدف این پروژه محو کردن خطوط بین فضاهای داخلی و خارجی استمنبع