10 دیزاین از طرح میدان شانگهای با تمرکز بر زیبایی و طبیعت رونمایی کرد

10 دیزاین از طرح میدان شانگهای با تمرکز بر زیبایی و طبیعت رونمایی کردهدف این پروژه محو کردن خطوط بین فضاهای داخلی و خارجی استمنبع