10 طرح ارسالی بلند Harbourfront برای جنوب چین

10 طرح ارسالی بلند Harbourfront برای جنوب چیناین برج به عنوان یک چراغ بصری برای گردشگری ساحلی در این منطقه عمل می کندمنبع