10 طرح ارسالی بلند Harbourfront برای جنوب چین

این برج به عنوان یک چراغ بصری برای گردشگری ساحلی در این منطقه عمل می کندمنبع