ACPV از بازسازی برجسته آمفی تئاتر شهری در نیویورک رونمایی کرد

ACPV از بازسازی برجسته آمفی تئاتر شهری در نیویورک رونمایی کرد



فضای باز با هدف ایجاد محل ملاقات برای فعالیت های فرهنگی است



منبع