Aedas فضای تجاری و مسکونی را طراحی می کند که بر فراز ووهان قرار دارد

Aedas فضای تجاری و مسکونی را طراحی می کند که بر فراز ووهان قرار دارداین دو برج قصد دارند یک نقطه عطف جدید باشند که مناظری پانوراما از رودخانه یانگ تسه را ارائه می دهدمنبع