AMOO نوسازی و مدرنیته را به آپارتمان دهه 1950 بارسلون می آورد

AMOO نوسازی و مدرنیته را به آپارتمان دهه 1950 بارسلون می آوردملک 47.59 متر مربع با استفاده از استراتژی های طراحی بسیاری برای استفاده از فضامنبع