BLUE Architecture Studio یک فروشگاه دسر آرام در Qinhuangdao ایجاد می کند

BLUE Architecture Studio یک فروشگاه دسر آرام در Qinhuangdao ایجاد می کنددور از پکن صنعتی، هدف این فروشگاه ارائه راحتی در کنار ساحل استمنبع