Bruner/Cott Architects مسکن مقرون به صرفه Frost Terrace را در کمبریج، MA را تکمیل کرد

ساخت و ساز جدید و خانه بازسازی شده قرن نوزدهمی این پروژه مسکونی را در میدان پورتر لنگر انداخته استمنبع