CAA پردیس CAFA Qingdao را برای رشته های طراحی آینده رونمایی می کند

این پروژه همراه با موزه هنر TAG خلیج هنر ساحل غربی را تشکیل می دهدمنبع