CCD هتلی زیبا در نانجینگ چین ایجاد کرد

این هتل در حالی که در قلب شهر است، یک فرار آرام را ارائه می دهدمنبع

تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس