Chain10 آسمان‌خراش Habitat29 در تایوان را با کنترل گرمای پایدار می‌سازد

در نزدیکی بندر کائوسیونگ، در سواحل رودخانه عشق، طرح به چندین موضوع در این مکان می پردازد.منبع