Chain10 پروژه مسکونی “Eden Oasis” را در Tainan، تایوان تکمیل می کند

Chain10 پروژه مسکونی “Eden Oasis” را در Tainan، تایوان تکمیل می کنداین ملک بر روی انزوا و شیوه های طراحی مینیمالیستی تمرکز داردمنبع