CUN Design فروشگاه پرچمدار Qpokee را در پکن بازسازی می کند

برای پاسخ به این خلاصه، طراح بازار هدف Qpokee، محصولات و فضای موجود را برای بهبود فروش فروشگاه و نرخ جریان مشتری بررسی کرد.منبع