DDG بلندترین پنت هاوس را در قسمت بالایی ایست ساید منهتن طراحی کرده است

DDG بلندترین پنت هاوس را در قسمت بالایی ایست ساید منهتن طراحی کرده استاین توسعه مناظر پانوراما از کل شهر را ارائه می دهدمنبع