Denys & von Arend کارخانه و دفتر مرکزی را در تعمیرات اساسی دفتر بارسلون متحد می کند

Denys & von Arend کارخانه و دفتر مرکزی را در تعمیرات اساسی دفتر بارسلون متحد می کندهدف ایجاد یک فضای کارآمد و آرامش بخش با الهام از “پوست سوم” است.منبع