Earthitects و Evolve تجربه اداری در هند را دوباره تعریف می کنند

Earthitects یک فضای کاری با محوریت مردم طراحی کرده است که از مواد طبیعی ساخته شده است و ارزش های پایداری و محیط زیست شرکت خود را در کانون توجه قرار داده است.منبع