Future Firm کارخانه شراب سازی Bronzeville را در جنوب شیکاگو تکمیل می کند

این رستوران با الهام از مرکز پمپیدو در پاریس، بخشی از بازسازی مداوم منطقه استمنبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس