Future Firm کارخانه شراب سازی Bronzeville را در جنوب شیکاگو تکمیل می کند

Future Firm کارخانه شراب سازی Bronzeville را در جنوب شیکاگو تکمیل می کند



این رستوران با الهام از مرکز پمپیدو در پاریس، بخشی از بازسازی مداوم منطقه است



منبع