JCJ Architecture از استراحتگاه مجلل برای Choctaw Nation دورانت، اوکلاهاما رونمایی کرد.

JCJ Architecture از استراحتگاه مجلل برای Choctaw Nation دورانت، اوکلاهاما رونمایی کرد.در حالی که خورشید از آسمان عبور می کند، سایه ها می رقصند و منظره ای بصری در نمای برج آسمان ایجاد می کنند.منبع