KCAP و K+H برنده رقابت برای برج مسکونی پایدار در هافن سیتی، هامبورگ شدند

KCAP و K+H برنده رقابت برای برج مسکونی پایدار در هافن سیتی، هامبورگ شدنداین پروژه یکی از سه “Wasserhäuser” است که قرار است به عنوان بخشی از طرح جامع HafenCity – در حال حاضر بزرگترین توسعه درون شهری در اروپا – ساخته شود.منبع