MAWD و Peldon Rose دفاتر شرکتی جدید Mondrian را در لندن ایجاد می کنند

MAWD و Peldon Rose دفاتر شرکتی جدید Mondrian را در لندن ایجاد می کننداین پروژه که در دیوار شصت لندن واقع شده است، بر اتصال، راحتی و رفاه تمرکز داردمنبع