MDI Architecture توسعه تجاری پیشرفته را در نیس، فرانسه ایجاد می کند

MDI Architecture توسعه تجاری پیشرفته را در نیس، فرانسه ایجاد می کندهدف از این پروژه تغییر و تحول در ایستگاه East Thiers استمنبع