NBBJ مدرسه غوطه ور در طبیعت صفر خالص را در انسینو، کالیفرنیا ایجاد کرد

NBBJ مدرسه غوطه ور در طبیعت صفر خالص را در انسینو، کالیفرنیا ایجاد کردهدف پردیس مدرسه پایین Westmark ترکیبی از سرپرستی محیط زیست و آموزش استمنبع