noa* فضای اجتماعی چند منظوره را در میلان ایجاد می کند

noa* فضای اجتماعی چند منظوره را در میلان ایجاد می کنداین پروژه بر روی مصالح پایدار و ساخت و ساز ساده و مستحکم متمرکز بودمنبع