noa* فضای اجتماعی چند منظوره را در میلان ایجاد می کند

این پروژه بر روی مصالح پایدار و ساخت و ساز ساده و مستحکم متمرکز بودمنبع