noa* یک ساختمان تاریخی را در یکی از قدیمی ترین خیابان های بولزانو ایتالیا احیا می کند

«بیسترو گل‌ها» پس از بازسازی در بولزانو بازگشایی می‌شودمنبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس