Rocco Design Architects برج مرکزی را با حیاط های عمودی در شنژن کامل می کند

Rocco Design Architects برج مرکزی را با حیاط های عمودی در شنژن کامل می کنددفاتر جدید Essence Financial Securities کل شرکت را در منطقه تجاری مرکزی شنژن گرد هم می آوردمنبع