RPM Proget پالما پوکه را برای عرضه در رم طراحی می کند

رستوران پوکریا و سوشی روند غذایی جدید را تفسیر می کند، واقع در منطقه سان پائولو، در نزدیکی دانشگاه Roma 2.منبع